ଭଜନ

ହେ କରୁଣାମୟୀ
ଦିଗମ୍ବରୀ ତୁହି
କର ବାରେ ଦୟା ମୋତେ -ପଦ
ପଡି ଦୁଃଖାତୁରେ
ଡାକୁଛି ମୁଁ ବାରେ
ଉଦ୍ଧାର ତୁ ମାଆ ସତେ
ତୋ ନାମ ଅଖ୍ୟାତ
ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ
ବର୍ନିବାକୁ କିଏ ଚିନ୍ତେ..

ନ ହୋଇ ନିର୍ଦୟା
କର ଗୋ ସୁଦୟା
ପଡେ ତୁମ୍ଭ ପାଦଗତେ
ଏ -ଅଧମ ଦାସ
ତୋର ପଦେ ଆଶ
ନିଅ ମୁକତିର ପଥେ..

 

Astrologer-
Sj. Jagannath Das
Bhadrak

25 Likes Comment

You might like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *