ଜଣାଣ

ଇନ୍ଦୁର ବଦନ
ମଦନ ମୋହନ
ନିକୁଂଜ ସଦନ
ବନେ ଶୋଭାବନ
ବାମେ ବନଜାକ୍ଷୀ କିଶୋରୀ

ଭାଲରେ ଚଂଦନ
ଖଂଜନ ନୟନ
ଲାବଣ୍ୟ ଗଠନ
ନଂଦଂକ ନଂଦନ
ଶୁଣ ଦୁଃଖ ହାରି ଗୁହାରୀ

ଘନ ଶ୍ୟାମ ବର୍ନ
କି -ଅବଲୋକନ
ସୈାଉମ୍ୟ ବଦନ
ମନ ତା ଅଧୀନ
ରାଇ ପାଇ୍ଁ ଯାଉ ବାହାରି

ସମାଜ ର ଲାଜ
ନାହିଁ ତମ ବୁଝ
ସବୁବେଳେ ସଜ
ନିତି ତମ ରଜ
ହସ ଦେଉ ଥାଉ ସବୁରି..

Astrologer-
Sj. Jagannath Das
Bhadrak

16 Likes Comment

You might like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *